Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1147 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 5178] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)