Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indførelse af en forpligtelse for medlemsstaternes kompetente myndigheder til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved passage af medlemsstaternes ydre grænser og om ændring i den henseende af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og Den Fælles Håndbog (KOM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS))