RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Directivei 2003/109/CE referitor la statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung