Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab#AFSNIT II - Bestemmelser til fremme af kerneenergiens udvikling#KAPITEL 6 - FORSYNING#Afdeling 2 - Malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer, der hidrører fra Fællesskabet#Artikel 63