Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9918 — Cummins/ETC/NPROXX) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 298/01