Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af regionale rådgivende råd som led i den fælles fiskeripolitik (KOM(2003) 607 — C5-0504/2003 — 2003/0238(CNS))