Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1535, 21. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 7388 all) (EMPs kohaldatav tekst)