Labojums Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) 2020/1201 (2020. gada 14. augusts) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Wells et al.) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 269, 2020. gada 17. augusts)