Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1201 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2020, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.) στην Ένωση (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269 της 17ης Αυγούστου 2020)