Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 79/2018, της 27ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2020/1439