Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2008 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 που προβλέπει τους κανόνες εφαρμογής του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ στον γεωργικό τομέα όσον αφορά τις γενεσιουργές αιτίες στον αμπελοοινικό τομέα