Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на13 март 1977 г.