2004/609/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/804/ES, které opravňuje určité třetí země k vývozu živých měkkýšů za účelem jejich další produkce, chovu za účelem dosažení určité velikosti nebo kladení ve vodách Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 3128)(Text s významem pro EHP)