Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS [Uverejnenie odkazov na európske hodnotiace dokumenty podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 305/2011] (Text s významom pre EHP)