Απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 10ης Ιουνίου 2004, στην υπόθεση Τ-275/01, Mercedes Alvarez Moreno κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Υπάλληλοι — Βοηθητικός υπάλληλος — Διερμηνέας — Άρθρο 74 του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — Λήξη της συμβάσεως εργασίας)