Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4261 — 3i/ABX) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ