Komission asetus (EY) N:o 1814/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006 , tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi