Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1002/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006 , για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης για την περίοδο 2006/2007