Dohoda ve formì výmìny dopisù mezi Evropským spoleèenstvím a Indickou republikou o zaruèených cenáchtøtinového cukru na dodací období 2005–2006