Domstolens dom (första avdelningen) den 9 september 2004 i mål C-292/02 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf): Meiland Azewijn BV mot Hauptzollamt Duisburg (Punktskatter – Mineraloljor som används inom jordbruksnäringen – Direktiv 92/81/EEG – Artikel 8a – Märkning i den medlemsstat där mineraloljan släpps för konsumtion – Förbud mot märkning i den medlemsstat där mineraloljan används – Direktiv 95/60/EG)