Sprawa T-761/17: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2018 r. – UR/Komisja Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/322/16 w celu zatrudnienia administratorów w obszarze audytu (AD 5/AD 7) – Warunek dopuszczenia – Wymagany dyplom – Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Artykuł 27 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego