Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2004, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia pre uvádzanie niektorých produktov živočíšneho pôvodu získaných v Českej republike, Estónsku, Cypre, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku na trh [oznámené pod číslom K(2004) 845]Text s významom pre EHP