Sklep Skupnega odbora EGP št. 156/2004 z dne 29. oktobra 2004 o spremembi Priloge XIII (Prevoz) k Sporazumu EGP