Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2011 , ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre svetelné zdroje [oznámené pod číslom K(2011) 3749] (Text s významom pre EHP) (2011/331/EÚ)