Komission asetus (EY) N:o 1435/2006, annettu 28 päivänä syyskuuta 2006 , viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta