Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2402/96 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1996 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων αιτήσεων δασμολογικών ποσοστώσεων γλυκοπατάτας και αμύλου μανιόκας