Věc T-316/06: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2006 – Komise v. Premium