Rozhodnutí Komise ze dne 10. března 2004 o nezařazení simazinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku (oznámeno pod číslem K(2004) 727) (Text s významem pro EHP) (2004/247/ES)