Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1654 z dnia 6 listopada 2020 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7862) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)