Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1654 ze dne 6. listopadu 2020 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Spojeném království (oznámeno pod číslem C(2020) 7862) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP)