2012/230/EU: Sklep Komisije z dne 18. aprila 2012 o podaljšanju roka iz člena 114(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z nacionalnimi določbami glede največje dovoljene vsebnosti kadmija v gnojilih, ki jih je v skladu s členom 114(5) PDEU uradno sporočila Kraljevina Švedska (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 2461) Besedilo velja za EGP