2012/230/EU: Besluit van de Commissie van 18 april 2012 tot verlenging van de in artikel 114, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde periode met betrekking tot de nationale bepalingen inzake het maximaal toelaatbare cadmiumgehalte van meststoffen waarvan het Koninkrijk Zweden op grond van artikel 114, lid 5, VWEU kennis heeft gegeven (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 2461) Voor de EER relevante tekst