2012/230/ЕС: Решение на Комисията от 18 април 2012 година за удължаване на срока, посочен в член 114, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, по отношение на нотифицираните от Кралство Швеция на основание член 114, параграф 5 от ДФЕС национални разпоредби относно максимално допустимото съдържание на кадмий в торовете (нотифицирано под номер C(2012) 2461) текст от значение за ЕИП