Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 1968 m. spalio 15 d. dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje