Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2095 оd 29. studenoga 2019. o smanjenju kvote za ribolov lososa koja je na raspolaganju Poljskoj u 2019. zbog prelova u 2018.