Υπόθεση T-292/11 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Ιουλίου 2011 — Cemex κ.λπ. κατά Επιτροπής [Ασφαλιστικά μέτρα — Ανταγωνισμός — Αίτηση παροχής πληροφοριών — Άρθρο 18, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003 — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος]