P8_TA(2016)0036 Dohoda o přidružení EU-Gruzie: mechanismus proti obcházení ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí mechanismus proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)) P8_TC1-COD(2015)0080 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. února 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…, kterým se provádí mechanismus proti obcházení opatření stanovený v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé