Věc C-132/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 7. června 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Innsbruck — Rakousko) — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH v. Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH ( „Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Rozdílné zacházení na základě věku — Listina základních práv Evropské unie — Obecné zásady unijního práva — Kolektivní smlouva — Nezohlednění odborné praxe získané u jiné společnosti, která patří do téže skupiny společností, při zařazení palubních průvodčí letecké společnosti do mzdové tabulky — Smluvní doložka“ )