Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5582 – Gonvarri/Severstal/JV) Text s významom pre EHP