2005/412/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/452/ES týkající se seznamu subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2005) 1525) (Text s významem pro EHP)