Věc C-278/04: Žaloba podaná dne 29. června 2004 Komisí Evropských společenství proti Spolkové republice Německo