Legislativní usnesení Evropského parlamentu o pozměněném návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o místo poskytování služeb (KOM(2005)0334 - C6-0322/2005 - 2003/0329(CNS))