Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1190 z 11. júla 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 185/2013, pokiaľ ide o odpočty z rybolovných kvót pridelených Španielsku na rok 2019