PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o právním státu 2020 Kapitola o stavu právního státu v Litvě Průvodní dokument ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Zpráva o právním státu 2020 Stav právního státu v Evropské unii