Nařízení Komise (ES) č. 2257/94 ze dne 16. září 1994, kterým se stanoví normy jakosti pro banány (Text s významem pro EHP)