Vec T-395/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júla 2017 – Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Windfinder — Absolútne dôvody zamietnutia — Neexistencia opisného charakteru — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neologizmus — Nedostatočne priama a konkrétna súvislosť s určitými výrobkami a službami uvedenými v prihláške ochrannej známky — Právomoc zmeniť rozhodnutie“)