Fælles holdning (EF) nr. 13/2002 af 13. december 2001 fastlagt af Rådet i henhold til fremgangsmåden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om gennemførelse af integreret kystzoneplanlægning i Europa