Vec C-470/08: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z  21. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Arnhem — Holandsko) — K. van Dijk/obec Kampen [Spoločná poľnohospodárska politika — Integrovaný administratívny a kontrolný systém niektorých režimov podpory — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Režim jednotnej platby — Prevod platobných nárokov — Skončenie nájomnej zmluvy — Povinnosti nájomcu a prenajímateľa]