Kohtuasi C-470/08: Euroopa Kohtu (viies koda) 21. jaanuari 2010 . aasta otsus (Gerechtshof te Arnhemi (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — K. van Dijk versus Gemeente Kampen (Ühine põllumajanduspoliitika — Teatavate toetuskavade ühtne haldus- ja kontrollisüsteem — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Ühtne otsemaksete kava — Toetusõiguste üleandmine — Rendilepingu lõppemine — Rentniku ja rendileandja kohustused)