Υπόθεση C-470/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 21ης Ιανουαρίου 2010 [αίτηση του Gerechtshof te Arnhem (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — K. van Dijk κατά Gemeente Kampen [Κοινή γεωργική πολιτική — Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειρίσεως και ελέγχου ορισμένων συστημάτων ενισχύσεων — Κανονισμός (ΕΚ) 1782/2003 — Σύστημα ενιαίας ενισχύσεως — Μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενισχύσεως — Λήξη της συμβάσεως μισθώσεως — Υποχρεώσεις του μισθωτή και του εκμισθωτή]